MISSIE 

De Openbare Bibliotheek Brugge is er om iedereen die dat wil of nodig heeft te helpen bij het ontwikkelen van geletterdheid in de brede zin. Ook bevordert zij leesplezier, een open blik op de samenleving en digitale, sociale en culturele inclusie, met respect voor diverse perspectieven. Ze voorziet laagdrempelige toegang tot kennis, cultuur en informatie, ondersteunt en inspireert hierbij. Ze stimuleert een levendige lees- en leercultuur bij alle groepen in de samenleving.  

Als erfgoedbibliotheek verzamelt en beheert ze een geschreven en gedrukte historische collectie met het accent op de Brugse (boek)geschiedenis en letterkunde. Ze bevordert hiermee kennisontwikkeling, beleving, ontmoeting en creatie vanuit een geïntegreerde visie op de bibliotheekwerking. Ze stimuleert een actieve betrokkenheid bij het verleden met een blik op de toekomst.  

De bibliotheek versterkt de gemeenschap door een warme en verbonden openbare huiskamer te zijn, waar iedereen welkom is. Zo kan iedereen meedoen in een evoluerende maatschappij, zich persoonlijk uitdrukken en ontwikkelen, en ervaringen, hulpmiddelen en vaardigheden delen. 

  

VISIE EN WAARDEN 

Als antwoord op een veranderende samenleving verlegt de bibliotheek de focus van leveren (lenen of raadplegen) naar beleven, leren en delen. Met degelijke collecties, infrastructuur en deskundige publieke dienstverlening als uitgangspunt, levert de bibliotheek een essentiële bijdrage aan een duurzame maatschappij. Daarbij staan de volgende waarden centraal:   

 • Bij alles wat we doen zetten we de gebruikers en de maatschappelijk impact voorop: bieden van ontwikkelingskansen en levenslang leren, voorzien in toegang tot informatie ter bestrijding van armoede en bevordering van welzijn en gezondheid, stimuleren van ontmoeting, cohesie en integratie in de gemeenschap. 
   
 • We willen actief en innovatief omgaan met de kracht van digitalisering. We willen een gidsfunctie vervullen en een stimulerende hightech plek zijn om te ontdekken en te leren. We benutten digitalisering als hefboom voor moderne publieke diensten en beleidsvorming. 
   
 • We werken samen met een netwerk van partners op lokaal, landelijk en internationaal niveau, via uitwisseling van kennis, afstemming en gedeelde oplossingen.
   
 • We hebben oog voor kruisbestuiving, zowel binnen de facetten van de eigen werking als extern met onderwijs, welzijn, toerisme… 
 • We streven naar kwaliteit. We borgen expertise in de deskundigheid van onze medewerkers en in kennisinstrumenten. We zijn een lerende organisatie die evidence based werkt en zichzelf steeds verbetert. 
   
 • We springen duurzaam om met collecties, mensen en infrastructuur. We hebben respect voor het verleden, maar durven ook gefundeerde keuzes maken om daadkrachtig en wendbaar werk te maken van de toekomst.